Eeskiri

1. Sadama üldandmed

Sadama nimi: WESTMERI JAHISADAM
Sadama kood: EE WJS
Sadama ülesanne: Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam).
Koduleht: https://westmeri.ee/
 e-post: info@westmeri.ee
Telefon: +372 5303 9129
Sadama pidaja ettevõtluse vorm:
Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi: Osaühing Morobell
Registrikood/isikukood: 10217077
Sadama asukoht, maa-ala ja akvatoorium:
Sadama aadress: Lääne maakond, 90502 Haapsalu linn, Westmeri 1
Sadama kaldajoone punkt:
– Laius: 58°57’32.60”N
– Pikkus: 23°31’31.50”E
Akvatooriumi pindala (m2): 2.9 ha (ühine akvatoorium Westmeri sadamaga)
Maa-ala pindala (m2): 4365.2
Sadama tehnilised andmed:
Sadamas on kokku kuus kaid, millest üks on mõeldud sadama tööga seotud alustele (nr 1), millest neli (nr 2, 3, 4, 5) on mõeldud külalistele ja klientidele sildumiseks ning üks (nr 6) on mõeldud tankimiseks.
Sadamasse sisenetakse mööda laevateed, mis on tähistatud punaste ja roheliste poidega.
Sadamas võib silduda laev, mille maksimaalmõõdud on: L= 24m, B= 4m, T=2.2m
Veetaseme kõikumine sadamas on keskmiselt +60 cm kuni -60 cm Amsterdami „O“ suhtes.
Veetaseme tõusu põhjustavad peamiselt S ja SW tuuled. Infot veetaseme kohta väljastab sadamakapteni teenistus.
Sadamakapteni teenistuse kontaktandmed: GSM +372 5303 9129
Kaid:
Kai number Pikkus (m) Sügavus (m) kai (m) ääres (BK77) Sügavus (m) kai ääres (EH2000) Kasutajad
nr 1, seisukai, puit
6,01,31,1
nr 2, seisukai (betoon)58,01,61,4
nr 3, seisukai (betoon)56,01,81,6
nr 4, seisukai (betoon)40,01,41,2
nr 5, seisukai (lõunapool)60,02,01,8
nr 5, seisukai (põhjapool)60,02,22,0
nr 6, kütusekai15,02,32,1
Veesõidukite gabariidipiirangud:
Veesõiduki suurim pikkus: 24.0
Veesõiduki suurim laius: 4.0
Veesõiduki suurim süvis: 2.2
Veesõiduki kogumahutavus: alla 500
Lisainfo veesõidukite kohta: Sadama alale sisse sõites on punased toodrid ääre märgiks, kust edasi ei tohi sõita. Sadamasse sisse on lubatud sõita alusel süvisega kuni 2.2m. Üle selle palume kontakteeruda sadamakapteniga.
Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:
Puuduvad.
Sadama tööaeg:
Sadamakapten on kättesaadav 24/7.
Sadama kontor töötab hooajal 09:00-22:00, silduda on võimalik ööpäevaringselt.
Sadama navigatsioonihooaeg:
Navigatsiooni perioodi algus: 15. mai
Navigatsiooni perioodi lõpp: 31. Oktoober
Kohaliku aja erinevus UTC–st:
Suveajal +3 tundi (märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani) ja talveajal +2 tundi
Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta:
Puuduvad.

2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise korraldus

Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:
Sadamakontori korrapidajale suuliselt/kirjalikult või kodulehe vahendusel digitaalselt.
Sisenemise- ja väljumise loa andmine:
Külalistele annab sisenemis- ja väljumisloa telefoni või suusõnaliselt sadamakapten või sadama korrapidaja.
Sadamakapten või korrapidaja võib keelata laeva väljumise sadamast, kui:
– on tasumata sadamatasud või sadamast tellitud teenused
– selleks volitatud pädev ametiasutus annab vastava korralduse
– laev ei ole visuaalsel hinnangul meresõidukõlblik
– laevapere ei ole komplekteeritud nõuetekohaselt
– ohutut meresõitu, inimeste tervist või keskkonda ohustavate muude tegurite olemasolul
Sisenemis-ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:
Sisenemisloa (välja arvatud hooajaline klient) saamiseks tuleb edastada järgmised andmed:
– Veesõiduki nimi,
– Tüüp
– Lahkumissadam
– Saabumise aeg
Sisenemisloa annab sadamakapten või korrapidaja, edastades veesõidukile vajaliku info ja määrates kaikoha.
Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli- ja piirivalverežiimile:
Laeva lahkumisel kolmandate riikide sadamatesse peab laev enne Eesti territoriaalvetest lahkumist täitma nõutava piiri- ja tolliformaalsused lähimates rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktides. Laevade ja nende meeskonnaliikmete ja reisijate suhtes, kes lahkuvad või saabuvad sadamast kolmandasse riiki (mitte-Schengeni liikmesriiki) tuleb läbida piirikontroll. Piirikontroll tuleb läbida enne kolmandasse riiki lahkumist või kolmandast riigist saabumist mõnes Schengeni liikmesriigi rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktis. Piirikontrolli teostamisel võetakse aluseks seadusandlikest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
Vabatsooni rakendamine: ei
Piiripunkt: ei
Riikliku järelevalve kontaktandmed sadamas: ei
Järelevalveasutuste kohalolek: ei
Tollikontrolli olemasolu sadamas: ei
Veterinaarkontrolli olemasolu sadamas: ei
Taimekaitsekontrolli olemasolu sadamas: ei
Laevakontrolli olemasolu sadamas: jah
Piiripunkt:
Piiripunkt: Puudub
Piirikontrolli rakendatakse: Vastavalt üldisele korrale.
Töö aeg: –
Kontaktandmed: –
Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:
Puuduvad.
Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja sadamast väljumisel:
Sidet saab sadamakapteni või sadama korrapidajaga mobiiltelefoni, meili või raadio teel.
Raadioside töökanalid: VHF 11 (156,550 MHz)
Kutsung: WESTMER
Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused):
Veesõidukitel on õigus kasutada Westmeri Jahisadama kaikohti vastavalt sadama kodukorra järgi.
Kellel ei ole vastavalt Westmeri Jahisadama kodukorra järgi kaikohta, võetakse kui külalislaevu ja neid maksustatakse kui külalislaevu.
Külalislaevadele on sildumiseks betoonkai.
Sadamakapteni korraldused, mis puudutavad veesõidukite seismist või ümberpaigutamist sadamas, on veesõidukite omanikele kohustuslikud.
Veesõidukite sildumisotsad peavad olema kinnitatud nii, et oleks tagatud ohutu seismine sadamas igasuguse ilmaga ja ka naaber laevadele.
Kõikidel sadamas seisvatel veesõidukitel peab olema nõuetekohane märgistus (nimi või number laeva pardal).
Kapten peab kindlustama inimeste ohutu veesõidukile peale- ja mahamineku eest. Sadam ei vastuta veesõiduki omaniku vara eest.
Kaldavoolu kasutamine tuleb kooskõlastada sadamakapteniga. Kui tuulekiirus ületab 18 m/s või veetase on +90 cm on veesõiduki omanikud kohustatud lülitama kaldavoolu välja.
Veesõiduki vette laskmine ja väljatõstmine tuleb kooskõlastada sadamakapteniga. Ohutuse eest vastutab veesõiduki omanik või teda esindav isik.
Veesõiduki talvitumiseks sadama territooriumil peab olema veesõiduk tõstetud kiilplokile või treilerile, mis tagab laeva ohutu seismise.
Kõikidel väikelaeva kiilplokkidel ja treileritel peab olema väikelaeva nimi või number. Ilma markeerimata sadamasse jäetud kiilplokid loetakse kui omanikuta kiilplokkideks ja võidakse likvideerida.
Sadamas on keelatud:
– ilma sadamakapteni või korrapidaja loata veesõiduki ümberpaigutamine ning veest välja ( vette ) tõstmine;
– väikelaeva omavoliline elektrivõrku lülimine;
– kasutada väikelaeval WC, kui puudub fekaalvee kogumise paak;
– kanistrite, õli ja kütuse vaatide hoidmine kail;
– prahi viskamine vette ja kaile;
– paigaldada jäätmeid mujale kui selleks ettenähtud konteinerisse;
– veesõiduki kapteni või teda asendava isiku loata veesõidukile minek;
– pidada veesõidukis vaktsineerimata loomi;
– kuulata veesõidukis valju muusikat või käituda rahu häirivalt alates 22.00 kuni 09.00.
– Westmeri Jahisadam ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida Westmeri Jahisadama valvega territooriumil ja akvatooriumil salajaste varguste tormi või tuleõnnetuse tagajärjel.
Sise- ja tekitööd sildunud veesõidukitel (müra ja prahti tekitavate tööde teostamine, keevitustööd ja tööd lahtise tulega, pardatagused tööd, paatide ja parvede veeskamine, ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina remont):
Veesõiduki omanik on kohustatud kooskõlastama sadamakapteniga (sadama korrapidajaga) tööd mis tekitavad suurt müra ja prahti. Kevadisel veesõiduki veealuse osa puhastamisel vanast mürkvärvist ja uue värviga katmisel peab selle omanik tagama sadama territooriumi puhtuse. Veesõiduki alune pind tuleb katta kilega.
Keevitustööd ja teised tuletööd veesõidukites ja sadama territooriumil on lubatud ainult sadamakapteni (sadama korrapidaja) loal. Loa saamisel tuleb tööde alustamisest ja lõpetamisest teavitada sadamakaptenit (sadama korrapidajat).
Pardatagustest töödest tuleb informeerida sadamakaptenit (sadama korrapidajat) ja võtta tarvitusele abinõud, et garanteeritakse sadama akvatooriumi vee puhtuse säilimine.

3. Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil

Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):
Westmeri Jahisadama veealal liigeldes kehtivad Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise reeglid.
Veesõidukite üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva eelistus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga.
Sadama veealal liiklemisel ja manööverdamisel peab veesõiduki kapten valima sellise kiiruse, mis ei tekita ahtrilainet, kuid mitte üle kolme sõlme. Liiklemine või manööver peavad olema ohutud nii oma veesõidukile kui ka teistele veesõidukitele.
Veesõidukite ümberpaigutuseks sadamas võib loa anda ainult sadamakapten või sadamakorrapidaja.
Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal – ja eritingimustes:
Sadamasse sisse- ja väljasõit on keelatud kui tuulekiirus on üle 17 m/s ning nähtavus alla 50 m. Vajadusel võtab otsuse vastu sadamakapten koos veesõiduki kapteniga arvestades veesõiduki tehnilisi iseärasusi.
Sildumine:
Westmeri Jahisadamas alalist kohta omavad veesõidukit silduvad ettenähtud kohas.
Eriolukordadel (tugeva tuule puhul) võib eelnevalt sadamakapteniga kokkulepitult silduda sadama varjulisemate kaide ääre.
Westmeri Jahisadamas alalist kaikohta mitteomavatele veesõidukitele määrab sildumiskoha sadamakapten (sadama korrapidaja) külalistele ettenähtud kohtades või mõnel muul vabal kohal.
Sildumis- ja poiotsad tuleb kinnitada ja vendrid kohale asetada nii, et ohutu seismine oleks tagatud iga ilmaga. Vendrid peavad olema sildunud veesõidukil väljas mõlemas poordis.
Pukseerimine:
Pukseerimistöid sadamas võib teha ainult sadamakapteni loal.
Liiklus jääoludes:
Sadam on jäätumise korral navigatsiooniks suletud.
Erinõuded:
Puuduvad.

4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende osutamise korraldus

Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid:
Teenuse liik: Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel
Teenuse kirjeldus: Liiklemine ettemääratud kohtades.
Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:
Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi: Osaühing Morobell
Registrikood/isikukood: 10217077
Aadress: Oja tn 6, Haapsalu linn, Lääne maakond 90506
Telefon: +372 472 5515
Faks: +372 472 5510
e-post: info@morobell.ee
Koduleht:  https://westmeri.ee/
Kontaktisik: Karel Saarkopli
Teenuse liik: Veesõiduki sildumise võimaldamine
Teenuse kirjeldus: Veesõiduki sildumine vastavalt vajadusele.
Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:
Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi: Osaühing Morobell
Registrikood/isikukood: 10217077
Aadress: Oja tn 6, Haapsalu linn, Lääne maakond 90506
Telefon: +372 472 5515
Faks: +372 472 5510
E-post: info@morobell.ee
Koduleht: https://westmeri.ee/
Kontaktisik: Karel Saarkopli
Stividoritööd:
Stividoritööde võimalus puudub.
Veega varustamine:
Joogiveega varustamise võimalus: jah
Kogus: 10.0 m3
Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt:
Laevaheitmete vastuvõtt: ei
Lastijaatmete vastuvõtt: ei
Olmeprahi vastuvõtu võimalus: jah
Olmeprahi vastuvõtu kogus: 2.0 t
Pilsivee vastuvõtu võimalus: ei
Heitvete vastuvõtu kogus: ei
Heitvete vastuvõtu võimalus: ei
Pilsivee vastuvõtu kogus: ei
Muude saasteainete vastuvõtu võimalus: ei
Lastitöötlemisterminali iseloomustus
Puudub.
Kütuse ja määrdeainetega varustamine:
Kütusega varustamise võimalus: jah
Tuukritööd:
Tuukritööde võimalus: ei
Remondi- ja värvimistööd:
Remondi- ja värvimistööde võimalus: jah
Teostatava remondi liik:
Müra ja prahti tekitavate tööde tegemise võimalus: jah
Keevitustööde lahtise tulega tegemise võimalus: jah
Pardataguste tööde tegemise võimalus: jah
Peamasina remondi võimalus: jah
Veesõiduki ühendamine side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega:
Laeva ühendamise võimalus sidesüsteemidega: jah
Laeva ühendamise võimalus energiasüsteemidega: jah
Muud sadama poolt osutatavad teenused:
Teenuse liik: Internet
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus: Wifi
Teenuse liik: Muu teenus
Teenuse nimetus: Saun
Teenuse kirjeldus:  Üldkasutatav saun
Teenuse liik: Joogivesi
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:
Teenuse liik: WC
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:
Teenuse liik: Prügi vastuvõtt
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus: Olmeprügi
Teenuse liik: Pesupesemise võimalus
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus: Üldkasutatav pesumasin
Teenuse liik: Dušš
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:
Teenuse liik: Kütus
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus: Tankimine, bensiin ja diisel
Teenuse liik: Parkla
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus: Kinnine parkla
Teenuse liik: Slipp
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus: Veeskamise võimalus väikealustele
Teenuse liik:  Elekter
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:
Raudteede iseloomustus
Puudub.
Maismaateede iseloomustus
Puudub.
Tualettide arv
Tualettide arv sadamas on 7.

5. Reisijate teenindamise korraldus

Laevale ja laevalt mahamineku korraldamine:
Reisijate laevalemineku ja ei mahamineku korraldamine: ei
Piletimüük: ei
Reisija ohutusnõuded: ei
Teenused reisijatele: ei

6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas

Meditsiinipunkti olemasolu: Sadama kontoris on esmaabivahendid.
Kontaktinfo: +372 5303 9129

7. Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus

Tuleohutusnõuded sadamas seisvatel laevadel:
– Sadamas seisvate veesõidukite pääste- ja tuletõrjevarustus peab olema töökorras ja vastama kehtestatud nõuetele.
– Tuleohtlikud tööd veesõidukil peavad olema kooskõlastatud sadamakapteniga (sadama korrapidajaga).
– Tulekahju likvideerimist veesõidukil juhib veesõiduki kapten või teda asendav isik. Jahi kapteni puudumisel juhib tulekahju likvideerimist sadamakapten või sadama korrapidaja.
Vahendite paiknemine:
– Sadamas on paigutatud kaidele hästi nähtavatesse asukohtadesse päästepostid (päästerõngas viskeliiniga ja tulekustutiga).
– Esmased tulekustutusvahendid asuvad sadamakapteni, – korrapidaja juures
Viide reostustõrjeplaanile: https://www.sadamaregister.ee/sadam/404

8. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelvalvet teostava asutuse väljakutsumise kord

Valveteenuse korraldaja nimi: G4S
Äriregistri kood:
Kontaktandmed: 651 1911
Valverežiimi kirjeldus: Täisvalve
Politsei: 112
Päästeteenistus: 112